Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Fundacja Alimed Pomoc Dzieciom  KRS 0000927900
Ul. Kwiatowa 1, 62 – 800 Kalisz, tel. 604305532, e-mail: 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Krzysztof Kowal, tel. 605 044 905, e-mail: Krzysztof.kowal@rodo.pl

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Ustalenie tożsamości oraz weryfikacja danych
  Podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849). Ustalenie tożsamości Państwa przed udzieleniem świadczenia, oraz weryfikacja danych w celu umówienia wizyty.
 2. Komunikacja
  Podstawa prawna
  : art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie podmiotem leczniczym) w celu nawiązania kontaktu, aby np. potwierdzić lub odwołać termin umówionej wizyty, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru badań.
 3. Podatkowo – księgowy
  Podstawa prawna:
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) celem wystawienia np. rachunków za wykonanie przez Administratora usługi.
 4. Przyszłego dochodzenia roszczeń, obsługa reklamacji
  Podstawa prawna przetwarzania:
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: przez okres przedawnienia roszczeń w ramach odpowiedniego rodzaju umowy: umowa o dzieło, zlecenia – 2 lata, umowa o współpracy – 3 lata oraz w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych – 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym świadczenie było wykonane.
 5. Rekrutacji pracowników
  Podstawa prawna:
  Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa ( np. zainteresowania ) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.
 6. Zatrudniania pracowników
  Podstawa prawna:
  Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO ( dane wrażliwe ) – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
  Okres przechowywania danych osobowych: w zależności od realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane osobowe, okres ich przechowywania wynosi: 50 lat lub 10 lat dla umów zawartych po 01.01.2019 roku (w zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy. Dla umów zawartych po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. pracodawca może złożyć do ZUS-u specjalny raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym przypadku okres może zostać skrócony do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.
 7. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług
  Podstawa prawna przetwarzania:
  Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, podanie danych jest konieczne w celu współpracy.
  Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.
 8. Realizacji umowy
  Źródło: Dane pracowników i współpracowników przekazywane w ramach współpracy przez podmiot będący stroną umowy.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celach administracyjnych, w tym związanych z organizacją współpracy i nadzorem nad wykonywaniem Usług lub realizacji innych zobowiązań lub uprawnień realizowanych na podstawie Umowy głównej, w celach dowodowych związanych z wykonaniem Umowy głównej, w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Umowy głównej.

  Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora co najmniej przez okres obowiązywania umów zawartych pomiędzy firmami, a jeśli będzie to niezbędne dla celów dowodowych – dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z w/w umowami.
 9. Prowadzenie działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością
  Podstawa prawna przetwarzania:
  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
  Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez podmiot danych.
 10. Udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą poczty elektronicznej
  Podstawa prawna przetwarzania:
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest dobrowolne.
  Okres przechowywania danych osobowych: do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, maksymalnie 12 miesięcy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe objęte dokumentacją medyczną, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. W przypadku przetwarzania danych w celu monitorowania losów krwi lub gdy nastąpił zgon Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała będą one przetwarzane przez okres 30 lat. W przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, dane będą przetwarzane przez okres 22 lat. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postepowaniach windykacyjnych) dane przetwarzane będą w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Obowiązek podania danych

Korzystanie z usług Administratora jest w pełni dobrowolne. Jednakże w przypadku wyboru naszej placówki, jako podmiot leczniczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych, czy wystawienia rachunku.
W takich przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie nr telefonu czy adresu email odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz w takim przypadku kontakt będzie niemożliwy i nie otrzymają Państwo np. potwierdzenia wizyty.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 

  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do przenoszenia danych 

 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 

  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 

  • prawo dostępu do treści danych 
  • prawo do sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    Po wycofaniu zgody dane przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 3 lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:   

 • Organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Skip to content