Jak pomagamy

Głównym celem fundacji jest pomoc w rehabilitacji  osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży.

Statut fundacji obejmują m.in.:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich,
 3. Świadczenie pomocy dzieciom chorym
 4. Działalność charytatywna, poprzez:
  – pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, lub innych
  – organizowanie kwest pieniężnych
  – organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą
  – pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
 6. Podejmowanie działań w zakresie organizowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 7. Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi z krajów Unii Europejskiej, prowadzącymi działalność zgodną z celami fundacji
 8. Organizacja i promocja wolontariatu poprzez organizowanie innych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu
 9. Wspieranie inicjatyw, których celem jest leczenie i opieka nad chorymi dziećmi i młodzieżą, wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
 10. W zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez prowadzenie terapii artystycznej a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej
 11. W zakresie działania w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez:
  – uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno – sportowych,
  – uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych,
  – promocja sportu osób niepełnosprawnych
 12. prowadzenie, finansowanie i organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji ruchowej wraz  z fizykoterapii i muzykoterapii , hipoterapii, dogoterpii, alpakoterapii
 13. tworzenie, finansowanie kółek zainteresowañ dla dzieci i młodzieży  z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
 14. Fundowanie stypendiów
 15. Organizowanie , prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 16. Realizacja wspólnych projektów w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego
 

Fundacja realizuje swoje cele także poprzez:

 1. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji
 2. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami  Fundacji
Skip to content